Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konkurs na staż urzędniczy


Sąd Rejonowy
w Opolu Lubelskim
ul.Stary Rynek 46
24 – 300 Opole Lubelskie.

 

OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W OPOLU LUBELSKIM O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim Ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim ul.Stary Rynek 46 na zwalniające się stanowisko – w wymiarze 1 etatu .

 

Sygnatura konkursu – Adm.122-9/10

 

Przewidywany termin zatrudnienia – 15 stycznia 2011r.

 

Wymagania niezbędne:

Wskazane w art.2 pkt.1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.Nr 162 poz.1125 ze zmianami) tj.:

Urzędnikiem może zostać osoba:

 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 2. o nieposzlakowanej opinii,

 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 5. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,

 6. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnieni na określonym stanowisku,

-

Wymagania dodatkowe ( preferowane):

 1.  
  • doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie.

  • dobra znajomość obsługi komputera (Word)

  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych ( kserokopiarka, fax)

  • umiejętność pracy zespołowej

 

Do zakresu wykonywanych zadań między innymi należy:

 • zakładanie obwolut w sprawach, podszywanie korespondencji;

 • rozpisywanie posiedzenia oraz sporządzanie wokand;

 • protokołowanie na rozprawach ,

 • sporządzanie odpisów wyroków i postanowień;

 • wykonywanie wydanych postanowień i zarządzeń.

 • przygotowywanie akt do archiwizacji

 

Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 10 listopada 2010r. godz.14.00 dokumentów i oświadczeń:

 1. list motywacyjny

 2. własnoręcznie napisany życiorys

 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie

 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 6. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata, niezbędnych do realizacji zatrudnienia – zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r., nr 101 poz.926 ze zmianami)

 

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym- pokój nr 8.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel.081-827 28 25.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach przez komisję powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.

 • pierwszy etap - sprawdzenie wymogów formalnych złożonych dokumentów

 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.


Dokument wpisał: Jacek Czajka
Dokument wytworzył: Jacek Czajka
Dokument zarchiwizował: Jakub Bigora
Data wytworzenia informacji: 0000-00-00
Data udostępnienia informacji: 2010-10-22
Data zarchiwizowania informacji: 2010-12-09