Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie na stanowisko asystenta


 

Sąd Rejonowy

w Opolu Lubelskim

ul.Stary Rynek 46

24-300 Opole Lubelskie

 

 

OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO

W OPOLU LUBELSKIM

 

O KONKURSIE NA UMOWĘ ZASTĘPSTWA NA STANOWISKU ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU LUBELSKIM

 

Z DNIA 25 MARCA 2011R.

 

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę zastępstwa na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Sygnatura konkursu – Adm. 110-7/11

 

Termin konkursu - 9 czerwca 2011r.

Miejsce konkursu – Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

 

Wymagania niezbędne:

Wskazane w art.155§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98 poz.1070 ze zmianami)

Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

 4. ukończył 24 lata,

 5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim,

 4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

 6. zaświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art.155§2 pkt.5 ustawy z dnia 27 lipca 2001roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98 poz.1070 ze zmianami) .

 7. 3 aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 8. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Kandydat winien złożyć w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim, ul.Stary Rynek 46, pokój nr 8, lub przesłać pocztą – w tym przypadku za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego – do dnia 30 kwietnia 2011r. wymagane dokumenty wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu.

 

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.opolelubelskie.sr.gov.pl , nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, a także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej -zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz.U. Nr 167 poz.1037).

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu – tel. 81 827 28 25.

 

 

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

Luiza Dąbska

 

 

 

 


Dokument wpisał: Jacek Czajka
Dokument wytworzył: Jacek Czajka
Dokument zarchiwizował: Jacek Czajka
Data wytworzenia informacji: 0000-00-00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-01
Data zarchiwizowania informacji: 2011-06-10