Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konkurs na stanowisko informatyka


Sąd Rejonowy
w Opolu Lubelskim
ul.Stary Rynek 46
24 – 300 Opole Lubelskie.


OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W OPOLU LUBELSKIM O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA


Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim ul.Stary Rynek 46  – w wymiarze ½ etatu .

 

Sygnatura konkursu – Adm.110-1/11

 

Przewidywany termin zatrudnienia - luty 2011r.

 

Wymagania niezbędne:
Wskazane w art.2  pkt.1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.Nr 162 poz.1125 ze zmianami) tj.:
urzędnikiem może zostać osoba:
1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2. o nieposzlakowanej opinii,
3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. przeciwko której  nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy ( studia kierunkowe)
6. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

oraz znajomość:

 

1. Modelu TCP/IP
2. Modelu ISO/OSI (dokładnie do warstwy 4)
3. Rejestru Windows
4. Konfiguracji sieci w systemach rodziny MS Windows oraz wbudowanego firewalla
5. Korporacyjnych rozwiązań antywirusowych
6. Znajomość programów rodziny MS Office
7. Ogólne zorientowanie w budowie sprzętu komputerowego, umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych ze sprzętem komputerowym i biurowym
8. Dobra znajomość systemów Windows XP/Vista/7

 

Wymagania dodatkowe ( preferowane):

- doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale IT ( minimum 2 lata),
- wykształcenie informatyczne II stopnia,
- efektywna praca w zespole,
- umiejętność tworzenia i aktualizacji dokumentacji technicznych administrowanych systemów,
- samodzielność w działaniu.

 

Do zakresu wykonywanych zadań   między innymi należy:

1. Zapewnienie ciągłości pracy eksploatowanych w sądzie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego,
2. Konfiguracje i obsługa drukarek i kserokopiarek,
3. Archiwizowanie zbiorów danych,
4. Utrzymanie w pełnej  sprawności sprzętu komputerowego pracującego w sądzie  poprzez okresowe przeglądy  i konserwacje , serwisowanie we własnym zakresie oraz w razie konieczności  korzystanie z serwisu firm specjalistycznych.
5. Obsługa wszystkich programów komputerowych funkcjonujących w sądzie, poprzez bieżącą ich aktualizację i kontrolę niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania,
6.Zabezpieczenie stosowanych systemów komputerowych przed dostępem osób  nieuprawnionych.
7. Sporządzanie informacji na polecenie Sądu Okręgowego, dotyczących informatyzacji w sądzie.
8. Zgłaszanie zapotrzebowań na zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych i prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.
9. Współpraca z Sądem Okręgowym w  sprawach należących do zakresu działania informatyka.

 

Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 4 lutego 2011r. dokumentów i oświadczeń:

1. list motywacyjny
2. życiorys zawodowy
3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
4. kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie 
5. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata, niezbędnych do realizacji zatrudnienia – zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r., nr 101 poz.926 ze zmianami)
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym- pokój nr 8.
Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel.081-827 28 25.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.
- pierwszy etap -  sprawdzenie wymogów formalnych złożonych dokumentów
- drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności
- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz  stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.


                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                              Luiza Dąbska


Dokument wpisał: Jacek Czajka
Dokument wytworzył: Jacek Czajka
Dokument zarchiwizował: Jacek Czajka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-13
Data udostępnienia informacji: 2011-01-13
Data zarchiwizowania informacji: 2011-06-10