Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konkurs na stanowisko asystenta


Sąd Rejonowy

w Opolu Lubelskim

ul.Stary Rynek 46

24-300 Opole Lubelskie

 

OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO

W OPOLU LUBELSKIM

O KONKURSIE NA   STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU LUBELSKIM

 Z DNIA 25 CZERWCA 2009R.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na wolne stanowisko   asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Sygnatura konkursu – Adm. 122-15/09

 

Termin konkursu -   27 sierpnia 2009r. godz.11.00

Miejsce konkursu – Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

 

Wymagania niezbędne:

Wskazane w art.155§2  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98 poz.1070 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U.Nr 26 poz.157)

Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

Wymagania preferowane :

 1. ukończona aplikacja sądowa,
 2. dobra znajomość obsługi komputera.

 

 

  Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim,
 4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 6. zaświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art.155§2 pkt.5 ustawy z dnia 27 lipca 2001roku  Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98 poz.1070 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U.Nr 26 poz.157),
 7. 3 aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 8. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Kandydat winien złożyć w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim, ul.Stary Rynek 46, pokój nr 8, lub przesłać pocztą – do dnia 20 lipca 2009r.  wymagane dokumenty wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.opolelubelskie.sr.gov.pl , nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej -zgodnie z przepisami   rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego ( Dz.U. Nr 167 poz.1037).

 

 

 

 

                                                                                             Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                     Luiza Dąbska

 


Dokument wpisał: Jacek Czajka
Dokument wytworzył: Jacek Czajka
Dokument zarchiwizował: Jakub Bigora
Data wytworzenia informacji: 2009-06-25
Data udostępnienia informacji: 2009-06-28
Data zarchiwizowania informacji: 2010-03-22