Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konkurs na umowę zastępstwa na stanowisko protokolanta sądowego.OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO

W OPOLU LUBELSKIM

 

O KONKURSIE NA UMOWĘ ZASTĘPSTWA NA   STANOWISKU PROTOKOLANTA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU LUBELSKIM

 

Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę zastępstwa na stanowisku protokolanta sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Sygnatura konkursu – Adm. 110-9/12

Miejsce konkursu – Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

 

Wymagania niezbędne:

 Wskazane w art.2  pkt.1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  ( Dz.U.2011.109.639 – tekst jednolity).

           Urzędnikiem może zostać osoba:

  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. o nieposzlakowanej opinii,
  3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. przeciwko której  nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy
  6. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

- doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie,

- wykształcenie na kierunku prawo lub administracja,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- zdolność komunikowania się,

- poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

- wykonywanie czynności biurowych związanych z obiegiem dokumentacji,

- wykonywanie wydanych zarządzeń i postanowień,

- sporządzanie odpisów wyroków i postanowień,

- przygotowywanie akt do archiwizacji,

- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, tj. wykazy, kontrolki, rejestry pism, w systemie papierowym i informatycznym,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego wydziału i kierownika sekretariatu.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu,

- curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

- kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie,

- oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata własnoręcznie podpisane o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w charakterze  urzędnika sądowego.

 

Od kandydatów podczas przebiegu III etapu konkursu wymagana będzie:

1) ogólna znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.  o pracownikach sądów i prokuratury    ( Dz.U.2011.109.639 – tekst jednolity).

2) ogólna znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.Nr 38, poz. 249).

3) ogólna znajomość struktury sądownictwa powszechnego.

 

Kandydat winien złożyć  dokumenty w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim, ul.Stary Rynek 46, pokój nr 8, lub przesłać pocztą – w tym przypadku za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego – do dnia 5 października 2012r.

Złożone dokumenty po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

 

Konkurs przeprowadzany  będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim:

- pierwszy etap – weryfikacja dokumentów,

- drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 Sposób informowania:

- nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem konkursu, jak również po upływie terminu składania podań,

- wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,

- ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim .

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu – tel.  81 827 28 25.

 

Przewidywany termin zatrudnienia – listopad 2012r.

 

 

 

                                                                                             Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                      Luiza Dąbska


Dokument wpisał: Jakub Kuchta
Dokument wytworzył: Jakub Kuchta
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wojcik
Data wytworzenia informacji: 2012-09-26
Data udostępnienia informacji: 2012-09-26
Data zarchiwizowania informacji: 2015-01-02