Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konkurs - informatyk


Sąd Rejonowy

w Opolu Lubelskim

ul.Stary Rynek 46

24 – 300 Opole Lubelskie.

 

OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W OPOLU LUBELSKIM O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim ul.Stary Rynek 46  – w wymiarze ½ etatu .

 

Sygnatura konkursu – Adm.122-16/09

 

Przewidywany termin zatrudnienia wrzesień 2009r.

 

Wymagania niezbędne:

Wskazane w art.2  pkt.1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.Nr 162 poz.1125 ze zmianami) tj.:

           Urzędnikiem może zostać osoba:

 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko której  nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy

      ( studia kierunkowe)

 1. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnieni na określonym stanowisku,

 

 oraz znajomość:

 

1. administracji systemami serwerowymi MS Windows 2000/2003 i usługą Active Direktory,

2.  języka SQL,

3. środowiska Windows 2000/XP/Vista oraz pakietu MS Office na poziomie pozwalającym na pomoc zaawansowanym użytkownikom,

4. zasad projektowania i konfiguracji sieci komputerowych,

5. zagadnień i technologii sieciowych.

    

Wymagania   dodatkowe ( preferowane):

 1.  
  • doświadczenie na samodzielnym stanowisku w dziale IT ( minimum 2 lata),
  • wykształcenie informatyczne II stopnia,
  • efektywna praca w zespole,
  • umiejętność tworzenia i aktualizacji dokumentacji technicznych administrowanych systemów,
  • samodzielność w działaniu,

 

 

 

 

Do zakresu wykonywanych zadań   między innymi należy:

1. Zapewnienie ciągłości pracy eksploatowanych w sądzie systemów informatycznych

    i sprzętu komputerowego,

2. Konfiguracje i obsługa drukarek i kserokopiarek,

3. Archiwizowanie zbiorów danych,

4. Utrzymanie w pełnej  sprawności sprzętu komputerowego pracującego w sądzie  poprzez okresowe przeglądy  i konserwacje , serwisowanie we własnym zakresie oraz w razie konieczności  korzystanie z serwisu firm specjalistycznych.

5. Obsługa wszystkich programów komputerowych funkcjonujących w sądzie, poprzez bieżącą ich aktualizację i kontrolę niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania,

6.Zabezpieczenie stosowanych systemów komputerowych przed dostępem osób  nieuprawnionych.

7. Sporządzanie informacji na polecenie Sądu Okręgowego, dotyczących informatyzacji

      w sądzie.

8. Zgłaszanie zapotrzebowań na zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych i prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.

9. Współpraca z Sądem Okręgowym w  sprawach należących do zakresu działania informatyka.

 

Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia     14 lipca 2009r. dokumentów i oświadczeń:

1.  list motywacyjny

2.  życiorys

3.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  

4.  kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie  

5.  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata, niezbędnych do realizacji zatrudnienia – zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r., nr 101 poz.926 ze zmianami)

 

Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym- pokój nr 8.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel.081-827 28 25.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach przez komisję powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.

 • pierwszy etap -  sprawdzenie wymogów formalnych złożonych dokumentów
 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ogłoszenie o terminie drugiego etapu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz  stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.

 

 

                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                              Luiza Dąbska

 


Dokument wpisał: Jacek Czajka
Dokument wytworzył: Jacek Czajka
Dokument zarchiwizował: Jakub Bigora
Data wytworzenia informacji: 2009-07-01
Data udostępnienia informacji: 2009-07-01
Data zarchiwizowania informacji: 2010-03-22