Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o wyborach ławników na kadencje 2016- 2019


Sad Rejonowy w Opolu Lubelskim informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2016-2019.

 • najpóźniej w październiku 2015roku rady poszczególnych gmin przeprowadzą wybory ławników do orzekania w sprawach rodzinnych   w Sądzie Rejonowym  w Opolu Lubelskim;
 • kadencja ławników wynosi 4 lata i obejmować będzie lata 2016-2019;
 • zgodnie z art. 162§1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2015.133)  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru;
 • termin zgłaszania  radom gmin kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2015roku.


Ławnikiem może być ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego  charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wyksztalcenie średnie.

Ławnikiem nie może być ten, kto:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i  innych sądach i prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy  na drogę postepowania sadowego;
 3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze  ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze służby więziennej;
 9. radni gmin, powiatu i województwa.

Zgodnie z art. 162§2 cyt. Ustawy, do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie była mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Druk karty zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Dagmara Nowak
Data wytworzenia informacji: 2015-06-10
Data udostępnienia informacji: 2015-06-10