Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim o konkursie na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim


Na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t ) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim ogłasza konkurs na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim – (2) dwa stanowiska asystenta sędziego.

Nazwa i adres sądu:
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek nr 46
24-300 Opole Lubelskie

Oznaczenie konkursu: Adm. 110 – 6 / 15

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 2 etaty

Termin przeprowadzenia konkursu: 11 grudnia 2015 roku   godzina 9:00

Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek nr 46
24-300 Opole Lubelskie
sala nr I

WYMAGANIA:

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t.)

Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
 
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 26 listopada 2015 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, ul.  Stary Rynek 46, pokój nr 8, bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres wskazany wyżej.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na  podstawie umowy na zastępstwo nieobecnego asystenta na  stanowisku  pełniący obowiązki  asystenta sędziego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski i korzysta z pełni prac cywilnych i obywatelskich,
 6. 1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.


Uwaga:
W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby (osób) odbywających aplikacje radcowską lub adwokacją – zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu z listy aplikantów. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Anna Dyczewska - Lizon
Data wytworzenia informacji: 2015-11-10
Data udostępnienia informacji: 2015-11-12
 
Opis pliku:Ogłoszenie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Anna Dyczewska - Lizon
Data wytworzenia informacji:2015-11-10
Data udostępnienia informacji:2015-11-12
Opis pliku:Zał. nr 1 do Ogłoszenia o konkursie - stanowisko KRS ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Anna Dyczewska - Lizon
Data wytworzenia informacji:2015-11-10
Data udostępnienia informacji:2015-11-12