Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim o konkursie na stanowisko asystenta sędziego z dnia 25 lipca 2016 r.


Na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 t.j. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013.1228) Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim –   na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego.

Nazwa i adres sądu:
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
Ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie

Oznaczenie konkursu: Adm. 110 – 20/16

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 1 etat

Termin przeprowadzenia konkursu: 09 września 2016 roku godzina 9:00

Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sad Rejonowy w Opolu lubelskim , sala rozpraw I na parterze.

WYMAGANIA:
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 z późn.  zm.)
Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1)  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4)  ukończył 24 lata.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
 
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 19 sierpnia 2016 roku w Biurze Podawczym, ul. Stary Rynek 46  zaadresować - Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego Adm. 110-20/16”” bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres wskazany wyżej.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

WYMAGANE DOKUMENTY
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo o ustroju sądów powszechnych, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski i korzysta z pełni prac cywilnych i obywatelskich,
6. 1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
8. oświadczenie, że aplikującemu znana jest dyspozycja art. 233 kk i art. 270 kk oraz, że wszelkie oświadczenia i dokumenty złożone w toku niniejszego postępowania są zgodne z prawdą i prawdziwe.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Lublinie, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Uwaga:
W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby (osób) odbywających aplikacje radcowską lub adwokacją – zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu z listy aplikantów.


Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opole Lubelskie dnia 25 lipca 2016 roku.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Katarzyna Tarkowska - Miksza
Data wytworzenia informacji: 2016-07-25
Data udostępnienia informacji: 2016-07-25
 
Opis pliku:Ogłoszenie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Katarzyna Tarkowska - Miksza
Data wytworzenia informacji:2016-07-25
Data udostępnienia informacji:2016-07-25