Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przyjmowanie skarg i wniosków


Podstawa prawna:
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 133) – Rozdział 5a (art. 41a-41e). 
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dn. 16.05.2012 r., poz. 524), które określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych. 
Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku:
Właściwy organ określa art. 41b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z treścią art. 41b § 1 organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu jest prezes sądu.
 
Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.
 
Skargi pozostawiane bez rozpatrzenia:

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 
Wnoszenie skarg/wniosków:
Skargi i wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 46, (pok.4).
 
-  drogą pocztową na piśmie adresując:
Prezes Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie
 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – administracyjny@opolelubelskie.sr.gov.pl
 
- ustnie do protokołu w Sekretariacie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu (pok.8)
 
Termin załatwienia skargi lub wniosku:
Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi lub wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

 


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Dagmara Nowak
Data wytworzenia informacji: 2017-04-24
Data udostępnienia informacji: 2017-04-24